image

Archive for the ‘Pjesmarrja e Prindërve në Arsim Category’

Cila do te ishte forma me e mire per te siguruar nje pjesmarrje me te gjere te prinderve ne jeten e shkolles? Cfare e pengon pjesmarrjen

Kam djalin qe mbaroi klasen e 9 ne shkollen ***** ******. Drejtoresha e shkolles ma dha deftesen me shume vonese pasi kishte filluar shkolla pasi pretendonte

Arsimi është një nga fushat më të rëndësishme të çdo shoqërie dhe të çdo sistemi. Përmes arsimimit shoqëritë dhe kombet u transmetojnë pjesëtarëve të tyre dijen,

Per cdo nivel te perfshirjes se prinderve, (shkolle, lokal dhe kombetar) mendoj se duhet: a-Ndergjegjesim per rolin dhe pergjegjesine, duke pershtatur mesazhet per cdo nivel. b-Krijim

Status Quo Kur isha në fillore (e deri në fund të shkollës së mesme) drejtori i shkollës ishte “edhe ligj edhe maliq”. Vullneti i tij ishte