Ndarja e pergjegjesive

Cilat pergjegjesi mund ti permbushte me mire shkolla dhe cilat do te duhej qe ti kishte nen kompetence Drejtoria Arsimore Rajonale?

1 Comment

  1. Shkolla,per mendimin tim,nese do te realizohet procesi i decentralizimit,duhet te kete pergjegjesi per menaxhimin e buxhetit perkates,ne funksion te zhvillimit te performances se shkolles,mesueseve ,nxenesve dhe komunitetit,si dhe krijimin e lidhjeve dhe mundesive per te perfshire shkollen ne projekte,binjakezime me shkolla nga venede te ndryshme te rajonit dhe botes.Kurse ,per sa i perket drejtorise arsimore,po ne kete kuader te decentralizimit,do te mendoja qe nuk do ishte nje hallke e vlefshme,perkundrazi,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *